Search results for:
No result found! Try with different keywords!
Advertisement
Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol Networking and Social Media Skills

Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol / Networking and Social Media Skills

Wed Mar 02, 2022

Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol / Networking and Social Media Skills

Time Wed Mar 02 2022 at 10:00 am to 01:00 pm

(add to calendar)

Online

Find Tickets
GBP 10
Advertisement

Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol / Networking and Social Media Skills | Online Event | AllEvents.in Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol / Networking and Social Media Skills
Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol / Networking and Social Media

About this Event
https://cdn-az.allevents.in/events7/banners/d42d5d30-8840-11ec-85a8-bda8f2c6ca77-rimg-w720-h106-gmir.png

**Mae gweithgareddau CULT Cymru ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru**

**CULT Cymru courses are only available to those living in Wales**


**Bilingual text - scroll down for English language
Iaith y cwrs - Saesneg/ Course Language - English
Pris Masnachol - £75.00Sgiliau Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Gweithwyr CreadigolAr gyfer pwy?

Gweithwyr llawrydd neu staff sydd am sgleinio eu sgiliau rhwydweithio, codi eu proffil, i fod yn y lŵp a chael gwell gwaith. Rydym yn canolbwyntio ar y diwydiannau creadigol. Felly mae'n debyg y byddwch yn gweithio ym maes darlledu, ffilm, hysbysebu, theatr, ysgrifennu, cerddoriaeth, digwyddiadau byw, y celfyddydau ac ati...

Mae llawer o'n hyfforddeion yn gwybod bod rhwydweithio'n bwysig ond maent aml yn nerfus am siarad â phobl nad ydynt yn eu hadnabod.

Neu efallai eich bod yn iawn yn siarad â phobl wyneb yn wyneb ond ddim yn gwybod sut i adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol ar-lein.

Cynnwys
 • beth yw rhwydweithio mewn gwirionedd, a pham mae pobl yn aml yn ei gael yn anghywir
 • sut i baratoi ar gyfer digwyddiadau gyda chleientiaid posibl
 • paratoi ar gyfer digwyddiadau ar ôl y cyfyngiadau symud – arfer da ar gyfer cyfarfodydd ar-lein gyda chleientiaid
 • beth mae pobl yn dod o hyd iddo pan fyddan nhw'n eich google chi
 • sut i wella eich proffiliau ar-lein

Erbyn diwedd y gweithdy dylai hyfforddeion allu:
 • meddwl yn wahanol am sut y gallai pobl weld eu sgiliau
 • integreiddio rhwydweithio wyneb yn wyneb a chymdeithasol yn fwy effeithiol
 • nodi arfer da wrth rwydweithio un-i-un neu mewn grwpiau, gydacyfeiriad at wneud hyn ar-lein

Networking and Social Media Skills for Freelancers

Target group

New or established freelancers or staff who want to polish their networking skills, raise their profile, keep in the loop and get better work. We focus on the creative industries. So you’ll probably be freelancing, or working in broadcasting, film making, advertising, theatre, writing, music, etc…

A lot of our trainees know networking is important but are nervous about talking to people they don’t know.

Or maybe you’re ok talking to people face-to-face but don’t know how to build social networks online.


We look at:
 • what networking is really about, and why people often get it wrong
 • how to prepare for engagements with potential clients
 • getting ready for post-lockdown events – good practice for online meetings with clients
 • what people find when they google you
 • how to polish your online profiles


By the end of the workshop trainees should be able to:
 • think differently about how people might perceive their skills
 • integrate face-to-face and social networking more effectively
 • identify good practice in networking one-to-one or in groups, with special reference to doing this online

Hyfforddwr - David Thomas

Mae David yn ddarlledwr, hyfforddwr a rheolwr profiadol iawn, gyda diddordeb arbennig mewn sgiliau cyfathrebu a threfnu.

Mae wedi hyfforddi gweithwyr llawrydd a phobl greadigol eraill yn y BBC, ITV, Channel 4, yn ogystal â'r undebau adloniant a theatr Bectu, Equity, NUJ ac Undeb y Cerddor.

Mae ei hyfforddiant yn y cyfryngau yn canolbwyntio ar elusennau a chyrff anllywodraethol. Ymhlith y cleientiaid mae Age UK, Mencap, MEND, y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau, Cronfa'r Brenin a'r Comisiwn Etholiadol, yn ogystal ag amrywiaeth o gyrff anllywodraethol yn y Cenhedloedd Unedig.

Mae wedi bod yn ymwneud â chynhyrchu radio ac ar-lein ers 30 mlynedd, yn bennaf gyda BBC World Service a radio lleol. Mae ei arbenigedd wedi mynd ag ef ledled y byd, gan weithio gyda darlledwyr o Ddwyrain Ewrop, y Dwyrain Pell, Affrica a'r Caribî.

Mae ganddo enw da am ddibynadwyedd a meddwl strategol miniog ac mae'n gyfathrebwr ardderchog. Mae ganddo ddiddordeb brwd mewn datblygiad personol a chymhelliant proffesiynol pobl eraill, wedi'i anrhydeddu drwy flynyddoedd fel arweinydd tîm a hyfforddwr.

Mae David yn aelod o'r BFI. Mae hefyd yn Aelod Cyswllt o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu.

Ei ddiddordebau yw ffilm (yn enwedig ffilmiau Dwyrain Almaenig aneglur), cerddoriaeth, a theithio'r byd gyda'i deulu.

Trainer - David Thomas

David is a highly experienced broadcaster, trainer and manager, with a special interest in communication and organisational skills.

He has trained freelancers and other creative people at the BBC, ITV, Channel 4, as well as the entertainment and theatre unions BECTU, Equity, NUJ and the Musician’s Union.

His media training is focussed on charities and NGOs. Clients include Age UK, Mencap, MEND, the Disasters Emergency Committee, the King’s Fund and the Electoral Commission, as well as a range of NGOs at the United Nations.

He has been involved in radio and online production for 30 years, mostly with the BBC World Service and local radio. His expertise has taken him all around the world, working with broadcasters from Eastern Europe, the Far East, Africa and the Caribbean.

He has a reputation for reliability and sharp strategic thinking and is an excellent communicator. He has a keen interest in personal development and professional motivation of others, honed through years as a team leader and trainer.

David is a member of the BFI. He is also an Affiliate Member of the Chartered Institute of Personnel and Development.

His interests are film (especially obscure East German movies), music, and travelling the world with his family.

CULT CYMRU

Mae gweithdai CULT Cymru yn cael eu darparu mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y dydd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the day.

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda c2l3YW4gfCBiZWN0dSAhIG9yZyAhIHVr

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar ZGF0YWNvbXBsaWFuY2UgfCBwcm9zcGVjdCAhIG9yZyAhIHVr


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the c2l3YW4gfCBiZWN0dSAhIG9yZyAhIHVr

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on ZGF0YWNvbXBsaWFuY2UgfCBwcm9zcGVjdCAhIG9yZyAhIHVr


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.Also check out other Workshops in Online, Entertainment Events in Online, Nonprofit Events in Online.

Tickets

Tickets for Rhwydweithio a Chyfryngau Cymdeithasol / Networking and Social Media Skills can be booked here.

Get Tickets

Ticket Information Ticket Price
Aelod Undeb/Union Member GBP 10
Di Aelod/Non Members GBP 30
via Culture Connect Wales GBP 10
Event Photos
Hosted by
Are you the host?
Advertisement
Event details from Report a problem ?

Event Information

Date & Time

Wed Mar 02 2022 at 10:00 am to 01:00 pm
Add to Calendar

Location

Online

Advertisement
Advertisement
Event Marketing